Sitemize hosgeldiniz
  Adi Sirketler Ders Notlari
 
 
TEŞEKKÜR İÇİN REKLAMLARA TIKLAYIN ARKADAŞLAR
 
ADİ ŞİRKETLER

1.ŞİRKETİN TANIMI

      Şirket Arapça kökenli olup,Türkçe karşılığı ortaklıktır.Şirketle ilgili hükümler Borçlar Kanunu,Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer almaktadır.

1.2.KOLLEKTİF ŞİRKETLER

       Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı taahhüt edilmemiş olan şirket,kolektif şirkettir.(T.T.K md.153)


1.3.KOMANDİT  ŞİRKETLER

      Türk  Ticaret Kanunu’nun  243. maddesine “Komandit şirket ticari bir işletmeyi ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan ve şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir veya bir kaçının sorumluluğu sermayesi ile sınırlanmış şirkettir.

1.4.SERMAYE  ŞİRKETLERİ

      Sermaye şirketleri esas  itibariyle  sorumluluğun  taahhüt  edilen  sermaye ile sınırlı olduğu şirketlerdir.
      Anonim şirketler,Limited şirketler,Sermaye Paylarına Bölünmüş Komandit şirketler birer sermaye şirketleridir.


1.4.1.ANONİM ŞİRKETLERİ

   T.T.K.’nun 269.maddesine göre “Anonim Şirket bir unvana sahip  , esas   sermayesi  belirli  ve paylara  bölünmüş  olan  ve borçlardan  dolayı  yalnız  malvarlığıyla mesul bulunan  şirkettir.
        
1.4.2.LİMİTED ŞİRKETLER
 
 Limited  şirketler , özü   itibariyle  bir  sermaye  şirketidir.İki  ila  elli  ortak   arasında  kurulabilir.


1.4.3.SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ  KOMANDİT   ŞİRKET

    Şirket  alacaklarına  karşı  bir  yada bir  kısım ortakların  kollektif   şirket   ortağı  gibi  yada  bir  kısım  ortakların da  anonim  şirket   ortağı  gibi  sorumlu  olduğu   şirkettir.T.T.K. ‘ nun  475.maddesi yapmıştır.

1. ADİ    ŞİRKETLER

     Adi  şirketler,”Borçlar   Kanununda   birden   fazla   kişinin  emek  ve  sermayelerini   ortak  bir  amaca  erişmek   için birleştirmeleri  ile   ortaya   çıkan  ve  T.T.K. da  düzenlenen  şirketlerin  özgün  niteliklerine  haiz olmayan,aynı zamanda özel kanunla kurulmuş olmayan şirkettir”  şeklinde tanımlanmıştır.
       Bu  tanımlamaya göre adi şirketler yasal dayanaklarını borçlar  kanunundan  almaktadır.Şirket  kuruluşu  sırasında  herhangi bir  yazılı  sözleşme  hazırlama  şartı  yoktur.Ortaklar  dilerse  aralarındaki  ortaklığı  sözlü  olarak   da  ortaya  koyabilirler.Diğer  ticaret  şirketlerinde  olduğu   gibi  iktisadi  varlıkların  yanı  sıra  şahsi  emek,ticari  itibarda  da  sermaye  olarak  getirilebilir .


1.1.KURULUŞ  İŞLEMLERİ

   Adi   şirketin kuruluşu  belirli  bir  şekle  tabi  tutulduğundan ,  yazılı  bir  sözleşmeyle  olabileceği  gibi ,sözlü  bir şekilde  de  gerçekleştirilebilir.Kuruluş  işlemlerinin muhasebeleştirilmesi diğer  şirketlerde  olduğu  gibi  501.Ödenmemiş  Sermaye’nin    borçlandırılarak   500.Sermeye  hesabının  alacalandırılması   suretiyle   yapılır.Daha  sonra  ortaklar   şirkete   getirdikleri   değerlerin çeşitlerine  göre  ilgili  hesaplar  borçlandırılarak  501.Ödenmemiş  Sermaye  Hesabı  alacalandırılır.


ÖRNEK 1: Ahmet  Çağdaş  ve  ortağı   700.000.000  TL   sermayeli bir  adi   şirket  kurmuşlardır.Ahmet   Çağdaş  400.000.000 TL ‘lik  sermaye   payına  karşılık    120.000.000. TL  nakit  ,50.000.000  TL ‘lik  çek  vermiş ,    kalan    tutara   sayılmak    üzere   bir   fork-lift    aracı     getirmiştir. Diğer    ortak   Hüseyin  Soğan göz    ise    300.000.000 TL ‘lık    demirbaş     eşya   getirmiştir. Kuruluş    sırasında    15.000.000. TL ‘lık  kuruluş  gideri    yapılmış    ve    ortak     Ahmet  Çağdaş    tarafından    karşılanmış    ve   daha  sonra    borç   ortağa   ödenmiştir.

NOT: KDV   işlemleri  ihmal  edilmiştir.


   --------------------------    /     -------------------------------
   501-ÖDENMEMİŞ   SERMAYE                700.000.000

                                                 500-SERMAYE         700.000.000
                                                01.A.Çağdaş       400.000.000
                                                 02.H.Soğan göz  300.000.000
-------------------------  /  -------------------------------------------------------------------------------- / ----------------------------------------
100-KASA                       120.000.000
102-ALINAN  ÇEKLER  50.000.000
253-TESİS,MAKİNE,VE CİH.230.000.000
                           501-ÖDENMEMİŞ   SERMAYE     400.000.000
------------------------  /  ----------------------------------------------------
----------------------------------------- / --------------------------------
255-DEMİRBAŞLAR               300.000.000


                                  501-ÖDENMEMİŞ   SERMAYE    300.000.000
                                   01.H. Soğan  göz
-----------------------  /  ------------------------------------------------------
262-KURULUŞ  VE  ÖRĞÜT GİD.         15.000.000.

                                     331-ORTAKLARA BORÇLAR         15.000.000
                                      01.A.Çağdaş

---------------------  /  -------------------------------------------------------------
331-ORTAK   BORÇLAR               15.000.000


                                  100-KASA               15.000.000

-------------------------   /  ----------------------------------------------------------

1.2.ORTAKLARA       ÜCRET  ÖDENMESİ

     Adi   şirketlerde    tüm   ortakların    yönetime  katılabilmesi   ve   kararların   ortak  alınması  mümkün   olmasına  rağmen ,   ortaklardan  biri  şirketin  yönetimi   için  görevlendirilebilir.Tüm  ortakların   ortak   kararı   ile   olabilecek  bu  işlem  sonucunda  yönetici   ortağa  yüklendiği  sorumluluğun  karşılığında  belirli    bir  ücret   de  verilebilir,


ÖRNEK 2: Bir  adi  şirkette    ortaklardan   birine üstlendiği     şirket  yönetimi    karşılığında  aylık  brüt    olarak   150.000.000  TL  ödenmektedir.Ücretin  kesintiler   toplamı  ise    65.730.000 TL’dir.------------------------------------   /  --------------------------------------------
770-GENEL  YÖNETİM GİD .           150.000.000
 

                                        360-ÖDEN.VERGİ  FON.               65.730.000
                                        100-KASA                                        84.270.000

---------------------------------  /     ----------------------------------------------


1.3.ORTAKLARIN    ŞİRKET   ADINA  MAL    ALIP   SATMASI

    Bir   adi  şirket  ortağı şirket   adına   120.000.000 TL  ‘lik   kredili  olarak   mal  satın  almış  ve   KDV ‘sini   peşin  olarak  ödenmiş ,kalanını   borçlanmıştır.Daha     sonra   bu  mallardan     100.000.000 TL ‘lık    kısmını  130.000.000  TL ‘ye  satmış, satış    tutarının  yarısını   ve  KDV ‘sini    peşin    almış , geri   kalanını    ise   senede  bağlamıştır.Malın   satışı    sırasında     1.800.000 +  %  15   KDV ‘lik    nakliye   giderini    kendi   cebinden   ödemiştir.
-------------------------------   /   ---------------------------------------------
153-TİC.  MALLAR                      120.000.000
191-İND.KDV                                 18.000.000

                                       100-KASA                        18.000.000
                                        320-SATICILAR               120.000.000
------------------------------  /  -----------------------------------------------
621-SATILAN   TİC. MAL.MALİYETİ        100.000.000

                                              153-TİC. MAL                       100.000.000
------------------------------  /  -------------------------------------------------
100-KASA                                       84.500.000
121-ALACAK  SNT                        65.000.000

                                               600-YURT.İÇİ .SATIŞ            130.000.000.
                                               391-HES.KDV                           19.500.000
----------------------------  /   ------------------------------------------------------
------------------------------------------- / ------------------------------------------
760-PAZ. SAT.  DAĞ. GİD.                              1.800.000
191-İND.  KDV                                                 270.000

                                            331-ORTAK. BORÇLAR                       2.070.000
----------------------------  /  -----------------------------------------------------------

1.4. ORTAKLARIN  ŞİRKETTEN  KENDİ  ADLARINA  MAL   ALMASI

 Bir   adi  şirket   ortağının,  şirketin   mallarından   bir  kısmını   kendisinin    sahip   olduğu  ticarethanede   satmak   için   satın  alması  oldukça   sık   rastlanılan    bir   durumdur.Çünkü  adi   şirket   ortaklarının    aynı    faaliyet    kolunda   dahi  kendi   namlarına  ticari    faaliyette  bulunmasına  bir    engel     yoktur. Ancak     dikkat     edilmesi    gereken      nokta,    ortağın  adi şirketten     mal    satın   alır     iken,   ticari   malın     piyasa    koşullarına    göre   diğer    ortakları    mağdur   etmeyecek    bir    fiyattın   hesaplanmasıdır. Aksi     taktirde  diğer     ortakların     oluşabilecek     olumsuz      fiyat    farkının    ilgili     ortaktan  tazmin   etmesini   isteme   hakları    doğmaktadır.

ÖRNEK 4: İsmail   Doğan   ve  Remzi   Atıl   birlikte   bir    adi    şirket    kurmuşlar    ve  tekstil   boyası     alım      satımı     ile    uğraşmaktadır.
Remzi    Atıl’ın   ise    aynı    zamanda   yine    aynı    faaliyet    kolunda  çalışan   bir   ticarethanesi    mevcuttur.
Remzi  Atıl  kendi   ticarethanesinde    satılmak  üzere  ortak   olduğu  adi    şirketten  150.000.000 + %  15  KDV ‘ lık   mal  satın  almış    ve   bedelini   peşin   olarak   ödemiştir.Ancak   diğer   ortaklar   İsmail   Doğan   bu  satışın  piyasaya    göre   25.000.000 TL   düşük    bir   bedele   yapıldığı    sonucuna   varmış   ve   farkın    ilgili    ortaktan    tazmin  etmesini     istemiştir.
-----------------------------------  /  -----------------------------------------------------
100- KASA                                     172.500.000


                                             600- YURTİÇİ   SATIŞLAR           150.000.000
                                             391-HESAPLANAN  KDV              22.500.000
--------------------------------  /  -------------------------------------------------------
------------------------------------------------ / -------------------------------------------
131-ORTAK  ALACAK             28.750.000
 

                                                  600-YURTİÇİ   SATIŞLAR       25.000.000.
                                                  391-HESAPLANAN  KDV          3.750.000
-----------------------------  /  -----------------------------------------------------------

      1.5.KARIN   DAĞILIMI

   Adi    ortaklıklardan   kar- zarar    B.K.  ‘nun     522-525     maddelerine    göre  sermayelerine    bakılmaksızın   eşit   olarak   dağıtılır.Ancak      özel    sözleşme    yapılmış   ve   karın   dağıtımı   şekle    bağlanmışsa   sözleşmeye   uygun   olarak   kar   dağıtılması   yapılır.Aynı   durum   zarar   içinde    geçerlidir.

ÖRNEK 5: A  ve  B  ‘nin   eşit   hisseli  ortak   olduğu  adi   şirket  2002   yılında   1.000.000.000  TL   kar   sağlamıştır. Sözleşmeye     göre    kar-zarar   eşit  olarak  dağıtılacaktır.İşlemi    yevmiye   kaydına   yansıtınız.

----------------------------  /  ---------------------------------------------------
570-GEÇMİŞ  YILLAR  KARLARI                         1.000.000.000

                                                   
                                                         331-ORTAKLARA  BORÇ.        1.000.000.000
                                                         331-01.Ortak  A.500.000
                                                          331.02.Ortak  B.500.000
--------------------------  /  -------------------------------------------------------karın   ödenmesi   halinde  

-----------------------------  / --------------------------------------
331-ORTAKLARA    BORÇ.                1.000.000.000
    331-01.  Ortak A.500.000
    331-02.  Ortak B.500.000


                                    100-KASA                         1.000.000.000
---------------------------- / --------------------------------------------------

ÖRNEK 6: Bir   adi   şirketin   mali    yıl   sonu   itibariyle   elde   ettiği   kar   
 300.000.000 TL ‘dır.Ortakların   sermaye     payları    1.Ortak  %  60 ,2.Ortak  % 40  olarak  belirlendiği     ve    sözleşmede      karın   sermaye  payları    oranında   dağıtılacağı     hükme   bağlanmıştır.

------------------------------  /  --------------------------------------------------
570-GEÇMİŞ  YIL  KARLARI                    300.000.000


                                             331-ORTAK  BORÇLAR           300.000.000
                                                   01.1.Ortak  180.000.000
                                                   02.2.Ortak  120.000.000
----------------------------  /  ------------------------------------------------------

  1.6.SAHTE      FATURA      KULLANILMASI

V.U.K. ‘nun      341-344   maddelerinin    ihlali    halinde    ortakların    hukuki     ve    cezai   sorumluluğu    gündeme   gelmemektedir.
      Yargıtay , mali işlerden   sorumlu  adi     ortağın    sahte   fatura    kullanımı    halinde   cezai  sorumluluğunun  olduğunu   öngörmüştür.Ancak    mali   işlerden   sorumlu   adi    ortak    belirlenmişse , her iki   ortak   açısından     sorumluluk    söz      konusu    olmaktadır.

1.7.ŞİRKETİN     FAALİYETİNİN     SONA   ERMESİ

Adi   şirketler   çeşitli  nedenlerle   sona   ermektedir.
   _  Kuruluş   amacına  ulaşmanın    imkansız    hale   gelmesi
   _  Ortaklardan    birisinin    ölmesi    veya  diğer   ortağın   ayrılma  talebi  ile
   _  Ortaklardan  birisinin   iflası   veya    haczedilmesi,
   _ Ortakların   müşterek  kararını   ile,
   _ Ortaklık    sözleşmesi   gereğince,
   _ Yargı    kararı    ile    ve
   _ Diğer     sebeplerle .

1.8. ADİ     ŞİRKETİN    TASFİYESİ

      Adi     şirketin   tasfiyesi    diğer    ticari     şirketlerin    tasfiyesi     ile   aynıdır.Bu  nedenle   konu   diğer    ticari   şirketler   bölümünde      ayrıntılı     olarak     işlenmiştir.
      Adi    şirket    ortakları   kendi    aralarında    anlaşarak    mal    varlıklarını   yada  iktisadi    değerlerini   paylaşabilirler.Ortakların     arasında    bir    anlaşma   sağlanmaması   durumunda   ortaklığın     tasfiyesi    ve    mal    varlığının   tespiti   için    mahkemeye   başvurulabilir.
    İşletme  hesabı   sistemine    göre   defter   tutan  adi   şirketlerden   mal    varlığının    borçların,   alacakların  ayrıca     tespiti    gereklidir.  Ancak   bilanço     usulünü     göre  defter    tutan   adi   şirketlerde    tasfiyeye    girildiği   tarihli  bilanço    baz    alınarak    dağıtım    yapılır.

        Ortakların ,   mal    varlıklarını ,   borç   ve   alacaklarını   kendi   aralarında     paylaşırlar.


ÖRNEK  7: A    ve   B  Ortaklığının  tasfiyesi  öncesi bilançosu  aşağıdaki  gibidir.                                                   
 
  100-KASA   1.000.000.000                    320-SATICILAR       4.000.000.000
  102-BANK.  2.000.000.000                   500- SERMAYE        3.000.000.000  
  120-ALIC.    3.000.000.000                   590- DÖNEM NET    1.000.000.000
 255-DEMİR.2.000.000.000         

TOPLAM: 8.000.000.000                            TOPLAM:8.000.000.000                                                      
                                           
                                                                                                                                                                                                                                                 
Adi ortaklık aşağıdaki koşullara uygun olarak      tasfiye    edilecektir.

    _ Kasa    ve     banka    mevcudu   %  50   oranında   ortaklara   dağılmıştır.
    _ Satıcıya    olan    borç  ortaklar    tarafından   eşit   olarak   taahhüt   edilmiştir.
    _ Alıcılardan   olan  alacak   ortaklar   arasında   pay   edilmiştir.
    _ Demirbaşlar    ortaklar   arasında   pay   edilmiştir.
    _ Sermaye   ve dönem   karı   ortaklara   eşit   oranlı  dağıtılmıştır.
İşlemleri     yevmiye   kaydına    yansıtınız.

----------------------------------   /  --------------------------------------------------------
331-ORTAKLARA BORÇ.                           3.000.000.000
       331-1.Ortak A.1.500.000
       331-2.Ortak B. 1.500.000


                                           100-KASA                                         1.000.000.000
                                            102-BANKA                                     2.000.000.000
---------------------------------   /  ------------------------------------------------------------
--------------------------------------/-------------------------------------------------------
320-SATICILAR                                           4.000.000.000
                                       
                              331-ORTAKLARA  BORÇ.                      4.000.000.000
                                             331-1.Ortak A. 2.000.000.000
                                             331-2.Ortak B.2.000.000.000
----------------------------------  /  ---------------------------------------------------------
331-ORTAKLARA     BORÇ.                      3.000.000.000
     331-1.Ortak A.  1.500.000
     331-2.Ortak B.   1.500.000

                                         120-ALICILAR                    3.000.000.000

------------------------------- /  -------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- / ---------------------------------------------
331-ORTAKLARA  BORÇLAR                  2.000.000.000
    331-1.Ortak  A. 2.000.000.000
    331-2.Ortak  B.  2.000.000.000

                                          255-DEMİRBAŞLAR                         2.000.000.0000
-------------------------------  /  ------------------------------------------------------------

---------------------------   /   --------------------------------------------------------------
500-SERMAYE                         3.000.000.000
590-DÖNEM  KARI                  1.000.000.000


                               331-ORTAKLARA   BORÇ                       4.000.000.000
                                     331-1.Ortak  A. 2.000.000.000
                                     331-2.Ortak   B. 2.000.000.000
------------------------  /  ----------------------------------------------------------------

TANIMLAR

AÇIK  ADİ   ŞİRKET: Adi    ortaklık   yasal   olarak   tüm   işlerini   yapmış    ve   herkesçe    bilinmektedir.

ADİ    ŞİRKET :İki   veya  daha   çok   gerçek    kişinin   bir    araya  gelerek   kurdukları   iktisadi   amaçlı ,  tüzel  kişiliği      olmayan   ortaklık   türüdür.

GİZLİ    ADİ ŞİRKET :Gerçekte    adi  bir   ortaklık   var    olduğu  halde   yasal    anlamda   gizlenen    ve  dışa  karşı   bir  adi   ortaklığın    olmadığının   ifade    edildiği   şirket   türüdür.

İŞ ORTAKLIĞI: Adi    ortaklık    halinde   ortaklığın,  ortaklardan    birisinin   kurumlar   vergisine    tabii    olması    halinde   adi  ortaklığa   verilen   isim.

KONSORSİYUM: Birden   fazla   şirketin   bir  araya   gelerek   bir  büyük   işi   üstlenmek  için   oluşturdukları     birliklerdir,

KARTEL:  Şirketlerin   aralarındaki   rekabeti  kaldırmak  amacıyla    oluşturdukları   tekelci   yapı   içeren   birliklerdir.

ŞİRKET : İki    yada  daha   fazla   gerçek    veya   tüzel   kişinin     bir  araya   gelerek   ticari   faaliyette    bulunmak  amacıyla    kurdukları ,   sermaye  yada  emekleri    bu  amaç   için  tahsis   ettikleri   tüzel  kişiliktir.

ŞİRKET    BİRLEŞMESİ :İki   ayrı  şirketin  bir  araya   gelerek  tek  tüzel  kişilik  çatısı  altında  birleşmesidir.

ŞERİK: Ortak.

ŞİRKET   DEVRİ :Bir    şirketin  tüm  mal   ve  hakları  ile   birlikte  bir  başka  şirkete  devredilmesidir.

ŞİRKETİN  İMFİSAHI: Şirketin  dağılması,  şirketin  kendi  kendini  feshetmesi.

ŞİRKETLER     MUHASEBESİ: Şirketlerde, kooperatiflerde   uygulanan   muhasebe   türüdür.

TRÖST: Hisse  senetlerinin  bir  yerde  toplayarak    şirketlerin  tek   mekandan   yönetilmesidir.

TÜZEL  KİŞİ: Hükmi     şahıs,  yasayla   kişilik   ve  kimlik    kazanan   kuruluşlar    veya   sermaye    birlikleri.


ÖRNEKLER:

1-Melek  Yılmaz   ile  Selin    Çelebi    10.000.000.000 TL sermayeli   MS    adi    şirketini  kurmaya    karar   vermişlerdir.

2-Şirket    kuruluşu    için   250.000.000 TL kuruluş   gideri   yapılmış   ve bunu   ortaklardan    selin   şirket   adına   ödemiştir.

3-Melek  sermaye   taahhüdüne   karşılık     olarak    2.000.000.000 TL  nakit, 3.000.000.000 TL   taşıt    getirmiştir.

4-Selin   ise  sermaye   taahhüdünün    tamamını  nakit  olarak    yerine    getirmiştir.

5-Ortaklardan    Melek     şirket    adına   KDV  hariç   300.000.000 TL  ticari  mal  peşin   olarak   almıştır.  ( parası   şirketten   ödenmiştir.)

6-Ortaklardan   Selin  şirketten   kendi   adına   KDV   hariç    200.000.000 TL  malı  veresiye  olarak   almıştır.

7-MS   şirketi   500.000 TL   kar   elde    etmiştir. Bu   kar   sözleşmeye    göre   Selin ‘ e  %60,Melek ‘ye  % 40  olarak  dağıtılacaktır. Dağıtım   kaydı     ve   ödeme   kaydını    yapınız.--------------------------------   /  ------------------------------------------------
501-ÖDENMİŞ  SERMAYE                         10.000.000.000
     501-01.Melek  500
     501-02.Selin    500

                                  500-SERMAYE                    10.000.000.000
                                    500-01.Melek 500
                                    500-02.Selin   500
sermaye   taahhüt   edilmesi
--------------------------------- / --------------------------------------------------
------------------------------  /   -----------------------------------------------------
262-KURULUŞ   GİD.                      250.000.000                                           331-ORTAKLARA   BORÇ.          250.000.000
                                                331-01.Selin
kuruluş   gideri
----------------------------  /   -----------------------------------------------------------
100-KASA                        2.000.000.000
254-TAŞITLAR                3.000.000.000


                                           501-ÖDENMİŞ   SER.              5.000.000.000
                                                 501-01.Melek                   
----------------------------  /   --------------------------------------------------------------
100-KASA                   5.000.000.000


                                   501-ÖDENMİŞ   SERMAYE                  5.000.000.000
                                          501-02.Selin
-------------------------   /   ---------------------------------------------------------------

Selin ‘e  borcunu      ödedi.
---------------------------------  /  ----------------------------------------------------
331-ORTAKLARA  BORC                       250.000.000

                                        100-KASA            250.000.000
-------------------------------   /  -----------------------------------------------------


------------------------------  /   -----------------------------------------------------
153-TİCARİ    MAL                                300.000.000
191-İND.KDV                                            30.000.000

                                       100-KASA                           330.000.000
mal    alınması  
----------------------------  /   -----------------------------------------------------
120-ALICILAR                                 220.000.000
  120-02.Selin


                                     600-YURT   İÇİ                    200.000.000
                                      391-HES.KDV                        20.000.000
-------------------------- /  -------------------------------------------------------  
570-GEÇMİŞ   YILLARA   KAR              500.000.000

                                     331-ORTAKLARA  BORÇ. 500.000.000
                                           331-01.Melek 200.000.000
                                           331-02.Selin   300.000.000
(500* 0,60 ) (500* 0,40)
------------------------  /   ---------------------------------------------------------
---------------------------------------- / --------------------------------------------
331-ORTAKLARA     BORÇ                   500.000.000
331-01.melek
331-02.selin


                                         100-KASA                           500.000.000
------------------------  /  ----------------------------------------------------------

Eğer   kar   dağılmayıp     sermayeye   eklenseydi?

------------------------------  /  --------------------------------------------------
570-GEÇMİŞ  YIL. KAR.         500.000.000


                                                 500-SERMAYE   500.000.000
---------------------------- /  -----------------------------------------------------

Eğer   şirket    500.000.000 TL  zarar   etmiş   olsaydı      ve     bu   zararın    ortaklarca    ödenecek     kapatılmasına    karar   verilseydi . Tahakkuk   kaydı     ve    ödeme  kaydı     nasıl   olacak. (  Zarar    eşit  dağıtılacaktır.)

--------------------------  /   ----------------------------------------------
131-ORTAKLARA   BORC.                   500.000.000
    131-01.Melek   250.000.000
    131-02.Selin     250.000.000

                                           580-GEÇMİŞ  YIL. ZARAR      500.000.000
--------------------------  /  ----------------------------------------------------
-------------------------------------/---------------------------------------------------
100-KASA                                  500.000.000


                                        131-ORT. AL.                        500.000.000
                                             131-01.Melek
                                              131-02.Selin                    
-------------------------  /  -----------------------------------------------------------
SONUÇ
Adi şirketlerde sonuç olarak, bir şirketin kuruluşu, kar dağılımı, tasfiyesi, sermaye artırımı ve azatlımı ile ilgili konular işlenmiştir ve adi şirketlerin nasıl işlem yaptığı anlaşılmıştır.

 


KAYNAKÇA
ILDIR Ali : Şirketler Muhasebesi Ekin Kitabevi 1999 Bursa
GÜÇLÜ Faruk Prof. Dr.; Şirketler Muhasebesi Detay Yayıncılık Şubat 2003
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=