Sitemize hosgeldiniz
  Borclar Hukuku Test Sorulari
 
 
TEŞEKKÜR İÇİN REKLAMLARA TIKLAYIN ARKADAŞLAR
 
2-Sadece para borcuna yada bir borç ilişkisinde yer alan çeşitli edimlerden her birine ne ad verilir?
A)Dar anlamda borç
B)Bol anlamda borç
C)Geniş anlamda borç
D)Eksik borç
E)Muaccel borç
3- Borç ilişkisinden doğan talep hakkı nasıl bir haktır?
A)Mutlak hak
B)Eksik hak
C)Geniş hak
D)Nispi(Şahsi) hak
E)Tabi hak
4-Borç ilişkisinde bazı haklar belli bir işlem sonucu 3. kişilere karşı da ileri sürülebilir. Bu işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tapu siciline şerh verme
B)Muhtara onaylatma
C)Belediyeye talimat verme
D)İşlemi yazılı hale getirme
E)Şahitlere imzalatma
5-Aşağıdakilerden hangisi tapu siciline şerh verilerek 3. kişilere karşı ileri sürülebilecek işlemlerden değildir?
A)İştira(alım)
B)Vefa(Geri alım hakkı)
C)Şüfa(Önalım hakkı)
D)Gayrımenkul satış vaadi
E)Taksitli satış sözleşmesi
6-Aşağıdakilerden hangisi kuvvetlendirilmiş nispi haklardan biri değildir?
A)Gayrımenkul satış vaadi
B)İpotekte boşalan dereceye ilerleme hakkı
C)Kira
D)Kefalet sözleşmesi
E)Bağışlayana rücu(dönme)
7-Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin zorunlu unsuru değildir?
A)Alacaklı
B)Borçlu
C)Edim
D)Talep
E)Hiçbiri
8-Borçlunun belli bir şeyi yapmak yada vermek şeklinde olumlu bir davranış biçimi ile yerine getireceği edimlere ne ad verilir?
A)Müspet edim
B)Menfi edim
C)Şahsi edim
D)Ani edim
E)Sürekli edim
9-Borçlunun bir şeyi yapmamak yani bir şeyden kaçınmak şeklinde icra edeceği edimlere ne ad verilir?
A)Şahsi edim
B)Müspet edim
C)Ani edim
D)Sürekli edim
E)Menfi edim
10- Borçlunun malvarlığında yer alan yaşamını ve mesleğini devam ettirebilmesi için zorunlu kabul edilen mallar dışında kalan tüm malları ve hakları ile sorumlu olmasına ne ad verilir?
A)Subjektif sorumluluk
B)Sınırlı sorumluluk
C)Sınırsız sorumluluk
D)Şahsi sorumluluk
E)Objektif sorumluluk
11- Borçlunun sadece malvarlığında yer alan belli bazı mallarla sorumlu olmasına ne verilir?
A)Sınırlı sorumluluk
B)Subjektif sorumluluk
C)Sınırsız sorumluluk
D)Şahsi sorumluluk
E)Objektif sorumluluk
12- Alacaklı, borçlu ve edim unsurlarına sahip ancak talep unsurunun mevcut olmadığı borçlara ne ad verilir?
A)Mutlak borçlar
B)Nispi borçlar
C)Tabi borçlar
D)Eksik borçlar
E)Para borçları
13-Aşağıdakilerden hangisi eksik borçlardan biri değildir?
A)Zamanaşımına uğramış olan borçlar
B)Eşler arasındaki borçlar
C)Kumar ve bahisten doğan borçlar
D)Evlenme tellallığından doğan ücret borcu
E)Sözleşmeden doğan borç
14-Aşağıdakilerden hangisi eksik borçlardan biri değildir?
A)Para borçları
B)Zamanaşımına uğramış olan borçlar
C)Eşler arasındaki borçlar
D)Kumar ve bahisten doğan borçlar
E)Ahlaki vazifelerden doğan borçlar(
15- Bir hakkın doğmadığını veya doğmuş olan bir hakkın sonradan ortadan kalktığına ilişkin bir olayın ileri sürülmesine ne ad verilir?
A)Def’i
B)İtiraz
C)Dava
D)Talep
E)İcra
16-Aşağıdakilerden hangisi itiraz niteliğinde değildir?
A)Ehliyetsizlik
B)Muvazaa iddiası
C)Zamanaşımı def’i
D)Şekil noksanı iddiası
E)Edimin konusunun objektif olarak imkansız olduğu iddiası
17-Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin özellikleri arasında gösterilemez?
A)Borç ilişkisi alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf arasında meydana gelir
B)Borç ilişkisinin unsurları alacaklı, borçlu, edim ve talep hakkıdır
C)Borç ilişkisinden doğan talep hakkı nispi bir haktır
D)Edim borç ilişkisinin zorunlu olmayan unsurudur
E)Borç ilişkisinin kaynakları kanunda, akitler, haksız fiiller ve haksız iktisap olarak sayılmıştır
18-Bir borç ilişkisinde alacaklının borçludan talep edebileceği, borçlunun da yerine getirmekle sorumlu olduğu davranış biçimine ne ad verilir?
A)Sorumluluk
B)Malvarlığı ile sorumluluk
C)Edim
D)Maddi edim
E)Sözleşme
19-Borç ve borç ilişkisinin mevcut olduğu halde alacaklının talep hakkı ve buna bağlı diğer haklarının bulunmadığı borç ilişkilerine ne ad verilir?
A)İrade fesadı halleri
B)Eksik borçlar
C)Sınırlı sorumluluk halleri
D)Belli miktarlarla sorumluluk
E)Şahsi edim
20-Aşağıdakilerden hangisi bir eksik borç değildir?
A)Evlenme tellallığından doğan borçlar
B)Kumar ve bahis borçları
C)Adi kefalette kefilin borcu
D)Eşler arasındaki borçlar
E)Zamanaşımına uğramış borçlar
21-Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin zorunlu unsurlarından biri değildir?
A)Alacaklı
B)Borçlu
C)Talep hakkı
D)Edim
E)Hiçbiri
22-Aşağıdaki borç ilişkilerinden hangisinde alacaklının dava hakkı mevcut iken cebri icra hakkı söz konusu değildir?
A)Eşler arasındaki borçlar
B)Kumar ve bahis borçları
C)Babaya nafaka ödeme borcu
D)Cezai şartı ödeme borcu
E)Ahlaki görevlerden doğan borçlar
23-Zamanaşımına uğramış olan borcun, borçlunun rızası ile ödenmesi halinde yapılan ödemenin niteliği ne olur?
A)Ödeme geçersizdir, istirdat davası ile geri istenebilir
B)Ödeme geçerlidir ve geri istenemez
C)Ödeme bağışlama niteliğindedir
D)Ödeme geçersizdir, istihkak davası ile geri istenebilir
E)Ödeme geçersizdir, tazminat davası ile geri istenebilir
24-Aşağıdakilerden hangisi eksik borçlardan biri olarak gösterilebilir?
A)Bağışlama akdinden doğan teslim borcu
B)Vekaletsiz işgörmeden doğan borç
C)Haksız iktisaptan doğan iade borcu
D)Ahlaki görevlerden doğan borç
E)Manevi tazminatın ödenmesi borcu
25-Eksik borçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Eksik borçlarda borç ve borç ilişkisi mevcuttur
B)Eksik borcun rıza ile ödenmesi halinde ödeme geçerlidir
C)Eksik borcun rıza ile ödenmesi bağışlama sayılmaz
D)Eşler arasındaki borçlar dava edilemeyen borçlardır
E)Bir kimsenin ana-babasına nafaka ödeme borcu eksik borçlardan değildir
26-Edim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Edimin konusu kanuna, ahlaka yada adaba aykırı olamaz
B)Edimin konusu bir şeyi vermek, yapmak yada yapmamak şeklinde olabilir
C)Edimin konusu başta belli edilmiş olabileceği gibi belli edilebilir de olabilir
D)Bir şeyi yapmamaya ilişkin edimlere menfi edim denir
E)Konusu bir şeyi yapmak biçiminde kararlaştırılan edimlere şahsi edim denir
27-Borçlunun borcundan dolayı malvarlığının belli bir kısmı ile sorumlu olmasına ne ad verilir?
A)Sınırlı sorumluluk
B)Belli mallarla sorumluluk
C)Sınırsız sorumluluk
D)Şahsi sorumluluk
E)Belli miktarlarla sorumluluk
28-Aşağıdakilerden hangisinin ileri sürülmesi itiraz niteliği taşır?
A)Esaslı hata iddiası
B)Gabin iddiası
C)Şekil noksanı iddiası
D)İkrah iddiası
E)Hile iddiası
29-“A, kendisinden ifa talebinde bulunan alacaklısı B’ye borcunu daha önce ödediğini ve bu nedenle tekrar ödemede bulunamayacağını ileri sürerek borcunu ifa etmekten kaçınmıştır.”
Bu olayda A’nın iddiasının niteliği nedir?
A)Def’i
B)İtiraz
C)Nispi butlan
D)Mutlak butlan
E)Yokluk
30-Aşağıdakilerin hangisinin ileri sürülmesi itiraz niteliğinde değildir?
A)Ehliyetsizlik iddiası
B)Şekil noksanı iddiası
C)Muvazaa iddiası
D)Gabin iddiası
E)Edimin konusunun objektif olarak imkansız olduğu iddiası
31-Borç ve borç ilişkisinin varlığını ikrar eden borçlu, ileri sürdüğü özel nedenlerle ifadan kaçınıyorsa aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A)Muvazaa
B)İtiraz
C)Def’i
D)Kanuna aykırılık
E)Mutlak butlan
32-Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin kaynakları arasında yer alan hukuki işlemlerden biri değildir?
A)Miras mukavelesi
B)Vekalet sözleşmesi
C)Kira sözleşmesi
D)Bağışlama vaadi sözleşmesi
E)İştira sözleşmesi
33-Borç ilişkisinden kaynaklanan ve sadece bu ilişkinin tarafları arasında hüküm ifade eden “talep hakkı” ne tür bir haktır?
A)Mutlak hak
B)Menfi hak
C)Şahsi hak
D)Ayni hak
E)Sınırlı ayni hak
34-Aşağıdakilerden hangisi tapu siciline “şerh” edilebilen sözleşmelerden biri değildir?
A)Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
B)İştira sözleşmesi
C)Gayrimenkul satış sözleşmesi
D)Vefa sözleşmesi
E)Kira sözleşmesi
35-Borçlunun alacaklıya karşı ileri sürdüğü ve borç ilişkisinin doğumuna engel teşkil olaya ne ad verilir?
A)İtiraz
B)Def’i
C)Mutlak butlan
D)Mutlak def’i
E)Ödemezlik def’i
36-“Def’i” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Def’i bir hakkın kullanılması niteliğindedir
B)Borçlu tek taraflı irade beyanı ile def’i hakkından feragat edebilir
C)Def’i iddiası ileri sürülmese dahi hakim tarafından re’sen dikkate alınır
D)Def’i üçüncü şahıslarca ileri sürülemez
E)Borçlu ileri sürdüğü def’iler yoluyla ifadan kaçınabilir.
 
 
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR SORULAR
1-Bir sözleşmede irade beyanlarından zaman itibariyle önce açıklanana ne ad verilir?
A)İcap   B)Kabul   C)İmza   D)Rücu
E)İvaz
2-İcapla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İcap mutlaka bir “karşı taraf” yöneltilmiş olmalıdır
B)İcap tek taraflı ve varması gereken bir irade beyanıdır
C) İcap yapılmak istenen akdin tüm esaslı noktalarını içermek zorundadır
D)İcap sarih yada zımni olarak açıklanabileceği gibi yazılı yada sözlü şekilde de açıklanabilir
E)İcap mutlaka resmi şekilde yapılmalıdır
3-İcapçının beyanı ile bağlı olma niyeti icaptan kesin olarak anlaşılamadığı takdir de aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A)İcap   B)Davet   C)Teklif  D)İcaba davet
E)Kabul
4-İcapçının icabın açıklanmasından sonra ölmesi yada fiil ehliyetini yitirmesi halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olmaz?
A)İcapçı açısından şahsi edim niteliğindeki beyanlar geçerliliğini yitirir
B)Maddi edimlere ilişkin icaplar ise bağlayıcılığını korur
C)Kabulcünün kabul beyanını açıklaması ile akit kurulur
D)Akit kurulamaz
E)Hiçbiri
5-Kabul beyanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)Kabul beyanının açıklanması ile birlikte sözleşme kurulmuş olur
B)Kabul beyanı icaba uygun ve onu onaylar nitelikte olmalıdır
C)Kabul beyanının mutlaka icabın bağlama süresi içinde icapçıya ulaştırılmış olması gerekir
D)Kabul beyanı yazılı yada sözlü şekilde yada mümessil aracılığıyla açıklanabilir
E)Kabul beyanı mutlaka yazılı olarak yapılmalıdır
6- Hazır olanlar arasında yapılan sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu ve aynı zamanda hükümlerini ifade etmeye başladığı an hangisidir?
A)İcabın gönderildiği an
B)Kabul beyanının açıklandığı an
C)İcabın öğrenildiği an
D)Kabul beyanının icapçıya ulaştığı an
E)Hiçbiri
7-Hazır olmayanlar arasında yapılan sözleşmelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Akdin kurulduğu an icabın gönderildiği andır
B)Akdin kurulduğu an kabulün icapçıya ulaştığı andır
C)Açık bir kabule ihtiyaç yoksa icabın kabulcüye ulaştığı anda sözleşme hükümlerini doğurmaya başlar
D)Hükümlerini ifade etmeye başladığı an sözleşmenin kurulmasından öncedir
E)Hükümlerini ifade etmeye başladığı an kabul haberinin gönderildiği andır
8- Bir sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını geçerli olarak doğurabilmesi için gerekli olan şekil şartına ne ad verilir?
A)İspat şekli   B)Geçerlilik şekli
C)Sözleşme şekli   D)Talep şekli
E)Dava şekli
9-Taraflarca aksi kararlaştırılamayan, bu şekle uyulmadıkça yapılan işlemlerin geçerli olmadığı geçerlilik şartına ne ad verilir?
A)Subjektif geçerlilik şartı
B)Kanuni geçerlilik şartı
C)Kanuni ispat şekli
D)İradi geçerlilik şartı
E) İzafi geçerlilik şartı
10-Tarafların istedikleri gibi bir geçerlilik şartı belirleyebildikleri durumda hangi geçerlilik şartı söz konusu olur?
A)Subjektif geçerlilik şartı
B)Kanuni geçerlilik şartı
C)Kanuni ispat şekli
D)İradi geçerlilik şartı
E) İzafi geçerlilik şartı
11-Kanuni yada iradi geçerlilik şekline uymamanın yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nispi butlan   B)İtiraz
C)Def’i       D)İcra
E)Mutlak butlan
12-Şekil noksanını bildiği halde ifada bulunan tarafın yaptığı edimle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)İadesini talep edemez, bu ifa bağışlama niteliğindedir
B)İadesini talep edebilir
C)Bu ifa geçersizdir
D)İfa bağışlama niteliğinde değildir
E)Hiçbiri
13-40 milyon ve üzeri borç ilişkilerinin varlığı ne ile ispat olunabilir?
A)Tanıkla    B)İrade beyanıyla
C)Yazılı belge ile   D)Yemin vererek
E)Hiçbiri
14-Aşağıdakilerden sözleşmelerden hangisi tapu sicil memuru önünde yapılması zorunludur?
A)Gayrimenkul satım sözleşmesi
B)Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
C)Kira sözleşmesi
D)Taksitli satış sözleşmesi
E)Hizmet sözleşmesi
15-Aşağıdakilerden hangisi sözleşme serbestisi ile ilgili olarak doğru bir ifade değildir?
A)Kanunun emredici hükümlerine aykırı hususlar kararlaştırılamaz
B)Edimin konusunun objektif olarak imkansız olması sözleşme serbestisi sınırlarına aykırılık teşkil eder
C)Sözleşme kamu düzenine aykırı hükümler içeremez
D)Sözleşme şahsiyet haklarına aykırı hükümler içeremez
E)Sadece bir maddesi sözleşme serbestisine aykırı olan sözleşmenin tümü geçersiz olur
16-Bir kimsenin irade beyanında bulunurken yaptığı objektif olarak ciddiye alınmayacak nitelikteki abartmalar yada aşağılamalara ne ad verilir?
A)Gabin    B)Muvazaa
C)Zihni Kayıt     D)Latife(Şaka) Beyanları
E)Hata
17-Bir kimsenin bilerek ve isteyerek asıl iradesiyle uyuşmayan bir beyanda bulunmasına ne ad verilir?
A)Gabin
B)Muvazaa
C)Zihni Kayıt
D)Latife(Şaka) Beyanları
E)Hata
18-Tarafların gerçekte herhangi bir muamele yapmayı düşünmedikleri halde sadece üçüncü şahısları yanıltmak amacıyla aralarında bir muamele yapılmış gibi göstermelerine ne ad  verilir?
A)Gabin
B)Mutlak Muvazaa
C)Zihni Kayıt
D)Latife(Şaka) Beyanları
E)Hata
19-Asıl işlemin görünürdeki işlemin ardına gizlenmesine ne ad verilir?
A)Gabin
B)Nispi Muvazaa
C)Zihni Kayıt
D)Latife(Şaka) Beyanları
E)Hata
20-Muvazaa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Muvazaa iddiası itiraz niteliği taşır
B)Muvazaalı işlem mutlak butlana tabidir
C)Hakim re’sen dikkate alır
D)Muvazaa iddiası def’i niteliği taşır
E)Muvazaalı işlemde ifa yükümlülüğü doğmaz
21-Aşağıdakilerden hangisi irade fesadı hallerinden değildir?
A)Hata    B)Hile
C)İkrah(Korkutma, Tehdit) D)Muvazaa
E)Hiçbiri
22-Bir kimsenin istemeden iradesine uymayan bir beyanda bulunması halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A)Gabin   B)Nisbi Muvazaa
C)Zihni Kayıt   D)Latife(Şaka) Beyanları
E)Hata
23- Bir hatanın akdi sakatlayabilmesi için “esaslı hata” olması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi esaslı hata değildir?
A)Sözleşmenin karşı tarafında hata
B)Sözleşmenin konusu olan şeyde hata
C)Sözleşmenin türünde hata
D)Sözleşmenin zorunlu şeklinde hata
E)Dört işlem hataları
24-Bir kimseyi sözleşme yapmaya sevk etmek amacıyla gerçek dışı beyanlarla ve kasıtlı olarak o kimsede yanlış bir kanaat uyandırmak yada yanlış bir kanaatin devamını sağlamak şeklinde ortaya çıkan irade fesadı haline ne ad verilir?
A)Hata
B)Hile
C)İkrah(Korkutma, Tehdit)
D)Muvazaa
E)Hiçbiri
25-Bir kimsenin aslında yapmak istemediği bir sözleşmeyi, karşı tarafın yada üçüncü bir şahsın kendisine yada yakınlarına yönelmiş ciddi ve derhal vuku bulabilecek nitelikte bir tehdidin etkisi altında yapması halinde ortaya çıkan irade fesadı haline ne ad verilir?
A)Hata   B)Hile
C)İkrah(Korkutma, Tehdit)
D)Muvazaa     E)Hiçbiri
26-İrade fesadı halleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)Fesih hakkı için süre 1 yıldır
B)Sadece fesih hakkına sahip taraf ileri sürebilir
C)İrade fesadının doğruluğu her türlü delille ispat olunabilir
D)Fesih hakkına sahip taraf iptal etmezse onay vermiş sayılır
E)Hakim res’en dikkate alır
27-Aşağıdakilerden hangisi “Gabinin” şartlarından biri değildir?
A)Edimler arası açık bir orantısızlık
B)Karşı tarafın düşüncesizliği
C)Karşı tarafın tecrübesizliği
D)Edimler arası eşitlik
E)Karşı tarafın darda kalması
28-“Gabin”’le ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Yaptırımı mutlak butlandır
B)Gabin bir irade fesadı hali değildir
C)Yaptırımı nispi butlandır
D)Zarara uğrayan taraf 1 yıl içinde akdi feshedebilir
E)Edimler arası açık bir orantısızlık vardır
29-Aşağıdakilerden hangisi nispi butlanla değil de mutlak butlanla sakattır?
A)Hata   B)Hile  C)İkrah   D)Muvazaa
E)Gabin
30-Mümessilin yapmış olduğu hukuki işlemi başkası hesabına ancak kendi adına yapmasına ne ad verilir?
A)İradi Temsil
B)Yetkisiz temsil
C)Yetkili Temsil
D)Dolaysız Temsil
E)Dolaylı(Vasıtalı) Temsil
31-Yapılan işlemin baştan itibaren temsil olunanın adına ve hesabına yapıldığı temsil türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)İradi Temsil    B)Yetkisiz temsil
C)Yetkili Temsil   D)Dolaysız Temsil
E)Dolaylı(Vasıtalı) Temsil:
32-Temsilciye verilen, yetkiyi üçüncü şahıslara ispatlaması için verilen yazılı belgeye ne ad verilir?
A)Salahiyetname    B)Vasiyetname
C)Yetki karnesi     D)Yetki belgesi
E)Nizamname
33-Aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması için temsilciye mutlaka özel bir yetki verilmiş olması gerekmez?
A)Dava açma
B)Tahkim
C)Kambiyo taahhüdünde bulunma
D)İş görüşmesi yapma
E)Gayri menkulü devretme veya ayni bir hakla sınırlama
34-Aşağıdakilerden hangisi tarafların her ikisine de borç yükleyen sözleşmelerden biri değildir?
A)Hizmet sözleşmesi
B)Satış sözleşmesi
C)Bağışlama sözleşmesi
D)Trampa sözleşmesi
E)Kira sözleşmesi
35-Taraflardan ikisinin de birbirine karşı hem alacaklı hem de borçlu konumunda bulunduğu sözleşmelere ne ad verilir?
A)İvazlı akitler
B)İki tarafa borç yükleyen akitler
C)Çok taraflı akitler
D)Eksik iki tarafa borç yükleyen akitler
E)Tek tarafa borç yükleyen akitler
36-Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki işlemlerden biri değildir?
A)Takas beyanı    B)Vasiyet
C)Mirasın reddi    D)Bağışlama sözleşmesi
E)Hiçbiri
37-Hazır olmayanlar arasında yapılan bir sözleşmenin hükümlerini ifade ettiği an aşağıdakilerden hangisidir?
A)İcabın gönderildiği an
B)Kabul haberinin açıklandığı an
C)Kabul haberinin gönderildiği an
D)Kabul haberinin vardığı an
E)İcabın kabulcüye ulaştığı an
38-Kabul beyanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Kabul beyanının açıklanması yenilik doğuran bir hakkın kullanılması niteliğindedir
B)Kabul beyanı icaba uygun olmak zorundadır
C)Kabul beyanı icabın bağlama süresi içinde karşı tarafa varmalıdır
D)İcabı değiştiren yada tamamlayan beyanlar kabul değil “icaba davet” niteliği taşır
E)Vaktinde gönderilen ancak geç ulaşan kabul haberi yeni bir icap sayılır
39-Hazır olmayan kimseler arasında icra edilen akitlerin kurulduğu an aşağıdakilerden hangisidir?
A)İcabın açıklandığı an
B)Kabul haberinin açıklandığı an
C)İcabın gönderildiği an
D)Kabul haberinin vardığı an
E)Kabul haberinin gönderildiği an
40-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Kabulcünün mirasçıları şahsi edimleri içeren bir akdin yapılması teklifi ile gönderilen icabı onaylayarak akdi kurabilirler
B)Kabul beyanını gönderen kimsenin fiil ehliyetini kaybetmesi halinde, maddi edimleri içeren beyanlar geçerli kalır
C)İcapçının mirasçıları maddi edimleri içeren icaplarla bağlı olurlar
D)Maddi edimleri içeren icaplarda kabulcünün ölmesi halinde mirasçıları kabul beyanını göndererek akdi kurabilirler
E)Maddi edimleri içeren bir akdi kurmak amacıyla gönderilen kabul beyanı kabulcünün mirasçılarını da bağlar
41-“Tapu siciline tescil edilen sözleşmenin kendisine bağlanan sonuçları doğurabilmesi, tapu sicil memuru tarafından re’sen düzenlenmiş olmasına bağlıdır.”
Burada sözü edilen şekil şartı aşağıdakilerden hangisidir?
A)İspat şekli
B)Resmi yazılı şekil
C)Kanuni geçerlilik şekli
D)İradi sıhhat şekli
E)Kanuni şekil
42-“Sözleşmeleri şekli” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)İspat şekline uyulmaksızın yapılan akitler nispi butlan ile geçersiz kalır
B)Tarafların geçerlilik şartı olarak kararlaştırdıkları şekle uyulmaksızın yapılan akitler kendiliğinden geçersiz kalır
C)Bir sözleşmede sıhhat şekline uyulmadığı iddiası taraflarca ileri sürülmese dahi hakim tarafından re’sen dikkate alınır
D)Şekil noksanı ile geçersiz kalan akitler taraflar arasında ifa yükümlülüğü doğurmaz
E)Bir akdin şekil noksanı nedeniyle geçersiz kaldığı iddiası üçüncü şahıslar tarafından da ileri sürülebilir
43-Aşağıdakilerden hangisi irade ile beyan arasında istenerek yaratılan uygunsuzluk hallerinden biri değildir?
A)Latife beyanı   B)İnançlı işlemler
C)Mutlak muvazaa   D)Nispi muvazaa
E)Zihni kayıt
44-Bir babanın diğer mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla eşine bağışladığı ev ile ilgili işlemleri tapu sicilinde satış gibi göstermesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A)Mutlak muvazaa    B)İrade fesadı
C)Zihni kayıt       D)İnançlı işlem
E)Hile
45-Aşağıdakilerden hangisi mutlak muvazaanın sonuçlarından biri değildir?
A)Görünürdeki işlem mutlak butlan ile kendiliğinden geçersiz kalır
B)Muvazaa iddiası itiraz niteliği taşır
C)Muvazaalı işlem sonucunda hak iktisap eden iyi niyetli üçüncü şahıslar bu iktisaplarında korunurlar
D)Gizli işlem geçerli olarak sonuç doğurur
E)Muvazaa iddiası üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilir
46-Aşağıdakilerden hangisi BK 24. maddesinde sayılmış olan esaslı hata hallerinden değildir?
A)Sözleşmenin türünde hata
B)Sözleşmenin konusu olan şeyde hata
C)Sözleşmenin saikinde hata
D)Sözleşmenin karşı tarafında hata
E)Sözleşmenin konusu olan şeyin miktarında hata
47-Bir sözleşmenin konusu olan şeyin miktarında hataya düşülmüş olunmasının yaptırımı nedir?
A)Mutlak butlan   B)Nispi butlan
C)Yokluk       D)Eksiklik
E)Hükümsüzlük
48-Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Kanunumuzda yer alan sözleşme serbestisinin sınırlarından biri değildir?
A)Kamu düzenine aykırılık
B)Ahlaka(adaba) aykırılık
C)Kanunun amir hükümlerine aykırılık
D)Borca aykırı davranış
E)Objektif imkansızlık
49-Aşağıdaki işlemlerden hangisinde temsilcinin yetkisi kanundan doğar?
A)Küçüğün adına velisinin işlem yapması
B)Vekalet akdine dayanan temsil
C)Ticari vekilin tacir hesabına yaptığı işlemler
D)Komisyoncunun yaptığı işlemler
E)Acentanın yaptığı işlemler
50- Aşağıdaki durumların hangisinin ileri sürülmesi “def’i” niteliği taşımaz?
A)Hata
B)Gabin
C)Şekil noksanı
D)Hile
E)Yetkisiz temsil 
 
III-IV-V.BÖLÜM SORULAR
1-Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırılığı ortadan kaldıran hallerden biri değildir?
A)Kamu hukukundan kaynaklanan bir yetkinin kullanılması
B)Meşru Müdafaa
C)Iztırar halinin bulunması
D)Özel hukuktan kaynaklanan bir yetkinin kullanılması
E)Haksız fiil
2-Hukuka aykırı fiil ile meydana gelen zarar arasında bulunması gereken sebep-sonuç ilişkisine ne ad verilir?
A)Haksız fiil
B)Doğruluk karinesi
C)İlliyet rabıtası
D)Belediye zabıtası
E) Mutlak karine
3-Bazı istisnai durumlarda bir kimsenin yapmış olduğu hukuka aykırı fiil nedeniyle doğan zararı, kusurlu olmasa dahi ödemekle sorumlu olmasına ne ad verilir?
A)Kusursuz sorumluluk
B)Mutlak sorumluluk
C)Sorumsuzluk
D)Ciddi sorumluluk
E)Manevi sorumluluk
4-Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin unsurlarından biri değildir?
A)Hukuka aykırı fiil
B)Borca aykırılık
C)Kusurluluk
D)İlliyet rabıtası
E)Zarar
5-Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırılığı ortadan kaldıran hallerden değildir?
A)Mağdurun zarara razı olması
B)Iztırar hali
C)Bilimsel eleştiriler
D)Meşru müdafaa hali
E)Taksir
6-Bir kimsenin, kendisinin yada üçüncü bir şahsın kişi yada malvarlığına yönelmiş hukuka aykırı nitelikteki mevcut bir saldırıyı önlemek amacıyla faile karşı yaptığı savunmaya ne ad verilir?
A)Meşru müdafaa hali
B)Iztırar hali
C)Zorda kalma
D)Hakkını elde etmek için zor kullanma
E)Hiçbiri
7-Kusursuz sorumluluk halinde kanunda öngörülmüş olan zamanaşımı süresi hangisidir?
A)5 yıl ve her halde 10 yıl
B)1 yıl ve her halde 10 yıl
C)1 yıl ve her halde 5 yıl
D)Her halde 1 yıl
E)1 yıl ve her halde 3 yıl
8-İki malvarlığından birinin diğeri aleyhine hukuken geçersiz bir sebep bulunmaksızın artmış yada azalmamış olması haline ne ad verilir?
A)Haksız iktisap(zenginleşme)
B)Mutlak iktisap
C)Nispi iktisap
D)Objektif iktisap
E)Hırsızlık
9-Haksız iktisap teşkil eden işlemler sonucunda malvarlıklarında azalma meydana gelen kişilere, verdikleri şeyi alabilmeleri için hangi davayı açma hakkı tanınmıştır?
A)Tazminat davası
B)Boşanma davası
C)Vesayet davası
D)Kan davası
E)İstirdat davası
10-Aşağıdakilerden hangisi haksız iktisapla ilgili olarak yanlış bir ifadedir?
A)Zamanaşımına uğramış borcun ödenmesi halinde geri istenemez
B)Ahlaki bir görevin ifası yapılan ödemeler geri istenemez
C)Haksız yada ahlaka aykırı olarak yapılan ödemeler geri istenemez
D)Her türlü verilen para geri  talep edilebilir
E)Haksız iktisap davalarında zamanaşımı süresi 1 yıl ve her durumda 10 yıldır
11-Haksız iktisapla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Haksız iktisap Borçlar Kanunumuzda düzenlenmiş olan borç ilişkisinin kaynaklarından biridir
B)Haksız iktisapta malvarlığı azalan yada artmayan kimse alacaklı konumdadır
C)Haksız iktisap sonucunda açılan istirdat davası şahsi nitelikte bir davadır
D)Haksız iktisap davası iyiniyetli haksız müktesibe karşı açılamaz
E)Haksız iktisap davası 1 ve 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir
12-“Haksız iktisaptan söz edebilmemiz için iki malvarlığından birindeki azalmanın diğer malvarlığındaki artma sonucunda meydana gelmiş olması gereklidir”
Burada sözü edilen unsur haksız iktisabın hangi şartını tanımlamaktadır?
A)Menfi zenginleşme
B)Menfi fakirleşme
C)İlliyet rabıtası
D)Sebepsizlik
E)Müspet zenginleşme
13-Aşağıdakilerden hangisi BK 61 ve 62’de düzenlenmiş olan özel sebepsizlik hallerinden biridir?
A)Zamanaşımına uğramış borcun ödenmesi
B)Ahlaki bir görevin ifası için yapılan ödeme
C)Borç olmayan şeyin ödenmesi
D)Haksız bir amaç için yapılan ödeme
E)Ahlaka aykırı bir amaç için yapılan ödemeler
14-Haksız iktisap davası için öngörülen zamanaşımı süresi nedir?
A)1 yıl ve her halde 10 yıl
B)1 yıl ve her halde 5 yıl
C)1 yıl ve her halde 3 yıl
D)Her halde 10 yıl
E)6 ay ve her halde 1 yıl
15-Borcun ifasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Alacaklının bunda özel bir menfaati bulunuyorsa borç, borçlu tarafından ifa edilmelidir
B)Alacaklının özel bir menfaati bulunmadığı durumlara borcu başkası ifa edebilir
C)Üçüncü bir şahıs borca karşılık malını rehin verebilir
D)Borç mutlaka borçlu tarafından ifa edilmelidir
E)Hiçbiri
16-Para borçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Sözleşmede faiz ödenmesi gerektiğini kararlaştırmamış ise alacaklının faiz talep etme hakkı yoktur
B)Sözleşme bir ticari iş niteliğini haizse kararlaştırılmamış olsa dahi alacaklının faiz hakkı saklıdır
C)Asıl alacak zaman aşımına uğrarsa  faiz de zamanaşımına uğrar
D)Faiz alacağı asıl alacaktan ayrı olarak devredilebilir, talep ve dava edilebilir
E)Faiz asıl alacaktan ayrı olarak devredilemez
17-Sözleşmeden doğan faizle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Taraflar faiz miktarını diledikleri gibi tayin edebilir
B)Kanuni temerrüt faizi senelik %50 dir
C)Ödeme yerinde ve zamanındaki banka iskontosu %50 den daha yüksek ise temerrüt faizi TCMB kısa vadeli kredilere uyguladığı reeskont faizi oranına göre istenebilir
D)Kanuni faiz ve temerrüt faizi hesap edilirken birleşik faiz yürütülemez
E)Kanuni temerrüt faizi senelik %70 dir
18-Borçların ifa yeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Para borcu ve parça borcu dışında kalan her tür borç borcun doğumu esnasında borçlunun ikametgahının bulunduğu yerde ifa olunur.
B)Borcun konusu ayırıcı nitelikleri ile belirlenmiş bir şey(parça borcu) ise, ifa yeri sözleşmenin yapıldığı zaman o şeyin bulunduğu yerdir
C)Para borçlarının ifa mahalli ödeme zamanındaki alacaklının ikametgahıdır
D)Her türlü borç borçlunun ikametgahında ifa olunur
E)Hiçbiri
19- Henüz vadesi gelmemiş olan borca  “…………..” denir. Borcun vadesi yani ifa zamanı geldiği takdirde borç artık “…………” olur.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi ifadeler gelir?
A)müeccel-muaccel
B)muaccel-müeccel
C)müzeyyen-senar
D)müzisyen-diyetisyen
E)muazzez-ersoy
20-Borçlunun ifa etmek istemesine karşın alacaklının haklı bir nedene dayanmaksızın bu ifayı reddetmesi haline ne ad verilir?
A)Borçlunun temerrüdü
B)Alacaklının temerrüdü
C)Mutlak temerrüt
D)Objektif temerrüt
E)Objektif iyiniyet
21-“Faiz” ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Faiz asıl alacağa bağlı fer’i bir haktır
B)Asıl borcun ödenmesi halinde faiz borcuda sona erer
C)Asıl alacak devredildiğinde kural olarak faiz de devredilmiş olur
D)Faiz alacağı asıl alacaktan ayrı olarak devredilebilir
E)Asıl alacak için verilen makbuz kural olarak faiz alacağını da kapsar
22-“Tacir Y, alacaklısı A’ya 50 ton buğday borcuna karşılık paraya çevirterek içinden alacağını alması için bir bono temlik etmiştir.”
Bu ilişkide söz konusu olan özel duruma ne ad verilir?
A)İfa amacıyla edim
B)Nev’iyle muayyen borcun ifası
C)İfa yerine edim
D)Parça borcunun ifası
E)Ferdiyle muayyen borcun ifası
23- Borcun konusu bir şeyin yapılması ise alacaklının temerrüdü durumunda borçlu ne yapabilir?
A)Doğrudan borcundan kurtulmuş olur
B)Borcundan kurtulamaz
C)Alacaklıya uygun süre verdikten sonra akdi feshedebilir
D)Akdi süre vermeden feshedebilir
E)Hiçbiri
24- Borcun konusu bir şeyin teslimi ise alacaklının temerrüdü durumunda borçlu ne yapabilir?
A)Doğrudan borcundan kurtulmuş olur
B)Borcundan kurtulamaz
C)Alacaklıya uygun süre verdikten sonra akdi feshedebilir
D)O şeyi kendisine hakim tarafından gösterilecek bir yere bırakarak borcundan kurtulmuş olur
E)Hiçbiri
25- Borcun konusu olan şey ticari bir mal ise alacaklının temerrüdü durumunda borçlu ne yapabilir?
A)Doğrudan borcundan kurtulmuş olur
B)Borcundan kurtulamaz
C)Alacaklıya uygun süre verdikten sonra akdi feshedebilir
D)Akdi süre vermeden feshedebilir
E)Mal hakim kararına gerek kalmaksızın borçlu tarafından bir ardiyeye tevdi olunabilir
26- Borcun konusu olan şey niteliği gereği depolanmak, saklanmak gerektiriyorsa alacaklının temerrüdü durumunda borçlu ne yapabilir?
A)Doğrudan borcundan kurtulmuş olur
B)Borcundan kurtulamaz
C)Alacaklıya uygun süre verdikten sonra akdi fesheder
D)Alacaklıya bir ihtarda bulunur ve daha sonra hakim kararı ile satış bedelini tevdi eder
E)Hiçbiri
27-Parça borçlarının ifasında aksi kararlaştırılmadıkça ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Alacaklının ifa zamanındaki ikametgahı
B)Akdin yapıldığı anda eşyanın bulunduğu yer
C)Borçlunun akdin yapıldığı andaki ikametgahı
D)Borçlunun ifa zamanındaki ikametgahı
E)Alacaklının akdin yapıldığı andaki ikametgahı
28-Ticari iş niteliğine sahip bir sözleşmede taraflar faiz ödenmesini kararlaştırmış ancak oranını belirlememişlerse bu oran ne olur?
A)%30
B)%40
C)%50
D)%60
E)%100
29-Aşağıdakilerden hangisi borçlunun temerrüdünün şartlarından biri değildir?
A)Borcun ifasının mümkün olması
B)Borcun muaccel olması
C)Alacaklının ihtarda bulunmuş olması
D)Borçlunun kusurlu olması
E)Hiçbiri
30-Borçlunun asıl borcuna karşılık alacaklıya başka bir edimin ifasını teklife etmesi ve alacaklının bunu kabul ettiği anda borcun sona ermesine ne ad verilir?
A)İfa amacıyla edim
B)Parça borcunun ifası
C)İfa yerine edim
D)Borcun gereği gibi ifa edilmemesi
E)Kusursuz imkansızlık
 
VI-VII-VIII-IX.BÖLÜM SORULAR
 
1-Borç ilişkisinin konusu olan edimin, borçluya yüklenebilecek bir kusur nedeniyle objektif olarak imkansızlaşması halinde söz konusu olan borca aykırılık haline ne ad verilir?
A)Kusurlu imkansızlık(Borcun hiç ifa edilmemesi)
B)Kusursuz imkansızlık
C)Bilinçli imkansızlık
D)Maddi imkansızlık
E)Kusurlu ifa
2-Kusurlu imkansızlık haliyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Alacaklı borçludan “müspet zararının” tazmin edilmesini talep edebilir
B)Alacaklı borcun aynen ifasını talep edemez
C)Alacaklı sözleşmenin feshinden kaynaklanan menfi zararını isteyemez
D)Borçlunun kusurlu olduğu karinedir
E)Alacaklı hem menfi hem müspet zararını talep edebilir
3-Muaccel ve ifası imkan dahilinde bulunan bir borcun borçlu tarafından yerine getirilmemesine ne ad verilir?
A)Alacaklının temerrüdü
B)Mutlak temerrüt
C)Borçlunun temerrüdü
D)Bilinçli temerrüt
E)Objektif temerrüt
4-Aşağıdakilerden hangisi borçlunun temerrüdünün oluşması için gerekli şartlardan biri değildir?
A)Borç muaccel olmalıdır
B)Borcun ifası mümkün olmalıdır
C)Alacaklının borçluya ihtarda bulunması gerekir
D)İfa tarihi açıkça kararlaştırılmışsa ihtara gerek yoktur
E)Tacirler arasındaki ihtarlarda iadeli taahhütlü mektuba, telgrafa yada notere gerek yoktur
5-Borçlunun temerrüdünün para borçlarına ilişkin özel sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gecikme tazminatı
B)Mali tevdi hakkı
C)Temerrüt faizi
D)Malı satarak satış bedelini tevdi
E)Sözleşmeyi fesih hakkı
6-Taraflar arasında yapılan bir akit ile alacaklının alacağından vazgeçmesi suretiyle borçluyu borcundan kurtarmasına ne ad verilir?
A)Borcun ibrası   B)Borcun ertelenmesi
C)Borcun unutulması  D)Borcun nakli
E)Borcun devri
7-Mevcut bir borcun yeni bir borç meydana getirilerek sona erdirilmesine ne ad verilir?
A)Borcun nakli   B)Borcun devri
C)Tecdit(Yenileme) D)Borcun ertelenmesi
E)Borcun sona ermesi
8-Borç ilişkilerindeki zamanaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Zamanaşımı iddiası bir def’idir
B)Hakim tarafından re’sen dikkate almaz
C)Zaman aşımı ile borç ilişkisi sona ermez sadece dava hakkı sona erer
D)Nispi haklara ilişkin zamanaşımı kural olarak 10 yıldır
E)Zamanaşımı süresinin taraflarca kararlaştırılması mümkündür
9-Zamanaşımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Karz(ödünç) akdinden doğan alacaklarda zamanaşımı “6 aydır
B)Haksız fiillerden, kusursuz sorumluluk hallerinden ve haksız iktisaptan doğan davalarda zamanaşımı “1 yıldır
C)Nispi haklara ilişkin zamanaşımı kural olarak 10 yıldır
D)Zamanaşımı süresinin taraflarca kararlaştırılması mümkündür
E)Her türlü adi kira, ürün kirası zamanaşımı “5 yıldır”
10-Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımını sıfırlayan durumlardan biri değildir?
A)Borçlunun icra takibine başvurması ve borçlunun iflası halinde iflas masasına iştirak etmesi
B)Borçlunun borcunu ikrar etmesi, faiz ödemesi, alacağına mahsuben bir miktar para vermesi
C)Borçlunun rehin yada kefalet göstermesi
D)Alacaklının dava yada def’i hakkını kullanması
E)Alacağın bir Türk mahkemesi huzurunda talep edilemeyeceği durumlarda
11-Aşağıdakilerden hangisi zaman aşımını durduran nedenlerden biri değildir?
A)Alacaklı küçüğün, borçlunun velayeti altında bulunması
B)Borç ilişkisinin taraflarının karı-koca olması
C)Borçlunun alacak üzerinde intifa hakkı sahibi olması
D)Alacaklının icrai takibata başvurması
E)Alacaklı işçi ile borçlu arasında hizmet akdi bulunması
12-Birden çok borçlunun olduğu bir borç ilişkisinde, borçlulardan her birinin alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olduğu ancak alacaklının edimi sadece bir defa elde edebildiği borç ilişkisine ne ad verilir?
A)Müteselsil borçlar  B)Eksik borçlar
C)Mutlak borçlar   D)Objektif borçlar
E)Ödenemez borçlar
13-Sözleşmenin yapılmış olduğunu pekiştirmek amacıyla sözleşme yapılırken taraflardan birinin diğerine vermiş olduğu bir miktar para yada menkul mala ne ad verilir?
A)Ücret İndirimi  B)Ücret Tevkifi
C)Cayma Akçesi  D)Pey Akçesi(Kaparo)
E)Osmanlı akçesi
14-Sözleşmenin yapıldığı sırada verilen ve sözleşmeden cayabilmek için kararlaştırılmış olan tazminata ne ad verilir?
A)Osmanlı akçesi  B)Pey Akçesi(Kaparo)
C)Ücret Tevkifi   D)Cayma Akçesi
E)Ücret İndirimi
15-Bir sözleşmenin mutlak butlan nedeniyle geçersiz kalması nedeniyle meydana gelen zarar aşağıdakilerden hangisine girer?
A)Aktif zarar  B)Müspet zarar
C)Akdi zarar   D)Menfi zarar
E)Munzam zarar
16-Bir sözleşmenin hükümlerini doğurması gelecekte gerçekleşmesi şüpheli bir olaya bağlanmış ise aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A)Bozucu şart  B)Taliki şart
C)İnfisahi şart  D)Tali şart  E)Hiçbiri
17-Alacaklının borçlunun rızasını aranmaksızın alacağını üçüncü bir şahsa devretmesine ne ad verilir?
A)Alacağın temliki  B)Borcun temliki
C)Borcun nakli   D)Borcun ertelenmesi
E)Borcun sona ermesi
18-Alacağın temliki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Nafaka hakkı temlik edilemez
B)Aksi kararlaştırılmamışsa kiracı kullanma hakkını devredemez
C)Nişanın bozulması halinde kusursuz nişanlı manevi tazminat hakkını temlik edemez
D)Alacağın temliki için arada bir temlik anlaşması bulunması gerekir
E)Bütün alacaklar temlik edilebilir
19-Bir borç ilişkisinde borçlunun yerini yeni bir borçlunun almasına ne ad verilir?
A)Alacağın temliki  B)Borcun temliki
C)Borcun nakli   D)Borcun ertelenmesi
E)Borcun sona ermesi
CEVAP ANAHTARI
BORÇLAR HUKUKU  TEMEL KAVRAMLAR
1)C
11)A
21)C
31)C
 
2)A
12)D
22)A
32)A
 
3)D
13)E
23)B
33)C
 
4)A
14)A
24)D
34)C
 
5)E
15)B
25)D
35)A
 
6)D
16)C
26)E
36)C
 
7)D
17)D
27)E
 
 
8)A
18)C
28)C
 
 
9)E
19)B
29)B
 
 
10)C
20)C
30)D
 
 
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR
1)A
11)E
21)D
31)D
41)B
2)E
12)A
22)E
32)A
42)A
3)D
13)C
23)E
33)D
43)B
4)D
14)A
24)B
34)C
44)A
5)E
15)E
25)C
35)B
45)D
6)B
16)D
26)E
36)E
46)C
7)A
17)C
27)D
37)C
47)B
8)B
18)B
28)A
38)D
48)D
9)B
19)B
29)D
39)D
49)A
10)D
20)D
30)E
40)A
50)C
III-IV-V.BÖLÜMLER
1)E
11)D
21)B
 
 
2)C
12)C
22)A
 
 
3)A
13)C
23)C
 
 
4)B
14)A
24)D
 
 
5)E
15)D
25)E
 
 
6)A
16)E
26)D
 
 
7)D
17)E
27)B
 
 
8)A
18)D
28)C
 
 
9)E
19)A
29)D
 
 
10)D
20)B
30)C
 
 
VI-VII-VIII-IX.BÖLÜMLER
1)A
11)D
 
 
 
2)E
12)A
 
 
 
3)C
13)D
 
 
 
4)E
14)C
 
 
 
5)C
15)D
 
 
 
6)A
16)B
 
 
 
7)C
17)A
 
 
 
8)E
18)E
 
 
 
9)D
19)C
 
 
 
10)E
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=